Finansdepartementet
Bank og Finans, Offentlig sektor
Internship
Østlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 08. april 2018
Malene C. W. Fjeller
t:
e: mwf@fin.dep.no
www.jobbifin.dep.no

Studentengasjement i Avdeling for formuesforvaltning og Økonomiavdelingen

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av de to delene av fondet ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet. Avdelingens oppgaver omfatter blant annet analyser og vurderinger av den overordnede investeringsstrategien for de to fondene, oppfølging av forvaltningen og arbeid med rammeverket for ansvarlig forvaltning. Avdelingen har også ansvaret for statsgjeldforvaltningen.

Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet og har ansvaret for samordningen av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Avdelingen koordinerer også arbeidet med nasjonalbudsjettet og utarbeider analyser av blant annet offentlige finanser, sysselsettingspolitikken og arbeidstilbud.


Finansdepartementet tilbyr to lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av august 2018 og med en varighet på 4-6 uker. Studentene vil bli tilknyttet hver sin avdeling, henholdsvis Avdeling for formuesforvaltning og Økonomiavdelingen, og vil få tildelt en fadder.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike faglige problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater. Kunnskap om porteføljeforvaltning, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Søknadsfrist for engasjementene er 8. april 2018. Studentene bes prioritere hvilken avdeling de ønsker å jobbe i.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Dersom du har spørsmål til engasjementene kan du kontakte:

- Iver Berge Vikøren, førstekonsulent i Avdeling for formuesforvaltning, tlf. 22 24 45 17, epost: iver-berge.vikoren@fin.dep.no

- Merethe Eriksrud Lund, rådgiver i Økonomiavdelingen, tlf. 22 24 45 02, epost: merethe.eriksrud.lund@fin.dep.no