Finansdepartementet
Bank og Finans, Offentlig sektor
Engasjement
Østlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 01. oktober 2019
Malene C. W. Fjeller
t:
e: mwf@fin.dep.no
www.jobbifin.dep.no

Studentengasjement for økonomer

Finansdepartementet tilbyr ett til tre lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av januar 2020 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av analyser og vurderinger av ulike faglige problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk. Du vil få tildelt en fadder under hele oppholdet.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Studentene vil bli tilknyttet en avdeling, henholdsvis Økonomiavdelingen, Skatteøkonomisk avdeling og/eller Finansavdelingen:

Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet og har ansvaret for samordningen av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Avdelingen koordinerer også arbeidet med nasjonalbudsjettet og utarbeider analyser av blant annet offentlige finanser, sysselsettingspolitikken og arbeidstilbud.

Skatteøkonomisk avdeling har ansvaret for strukturpolitiske spørsmål i tilknytning til den alminnelige økonomiske politikken og de årlige skatte- og avgiftsopplegg. Økonomiske analyser vedrørende skatter og overføringer på statsbudsjettet, herunder samspillet mellom trygdesystemet og skattesystemet og analyser av inntektsfordelingen. Struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi.

Finansavdelingen samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Statsrådene legger som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen. Finansavdelingen vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren. Avdelingen bidrar til at økonomiske konsekvenser av forslag er belyst når regjeringen fatter vedtak om statsbudsjettet, lovendringer og ny politikk.


Annet
Søknadsfrist for engasjementene er 1. oktober 2019.

Studentene bes prioritere hvilken avdeling de ønsker å jobbe i. Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Dersom du har spørsmål til engasjementene kan du kontakte:

- Anne Killi, førstekonsulent i Økonomiavdelingen, tlf. 22 24 45 04, epost: Anne.Killi@fin.dep.no

- Julie Johnsen, rådgiver i Skatteøkonomisk avdeling, tlf. 22 24 44 57, e-post: Julie.Johnsen@fin.dep.no

- Vegard Hole Hirsch, fagsjef i Finansavdelingen, tlf. 22 24 41 35, e-post: Vegard-Hole.Hirsch@fin.dep.no