Finansdepartementet
Bank og Finans, Offentlig sektor
Fulltid
Internasjonalt
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 10. februar 2019
Malene C. W. Fjeller
t:
e: mwf@fin.dep.no
www.jobbifin.dep.no

Studentengasjement for økonomer hos Finansdepartementet

Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.


Finansdepartementet tilbyr ett til tre lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av august 2019 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes.Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av analyser og vurderinger av ulike faglige problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk. Du vil få tildelt en fadder under hele oppholdet.


Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.


Studentene vil bli tilknyttet en avdeling, henholdsvis Økonomiavdelingen, Skatteøkonomisk avdeling og/eller Avdeling for formuesforvaltning:

Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet og har ansvaret for samordningen av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Avdelingen koordinerer også arbeidet med nasjonalbudsjettet og utarbeider analyser av blant annet offentlige finanser, sysselsettingspolitikken og arbeidstilbud.


Skatteøkonomisk avdeling har ansvaret for strukturpolitiske spørsmål i tilknytning til den alminnelige økonomiske politikken og de årlige skatte- og avgiftsopplegg. Økonomiske analyser vedrørende skatter og overføringer på statsbudsjettet, herunder samspillet mellom trygdesystemet og skattesystemet og analyser av inntektsfordelingen. Struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi.


Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av de to delene av fondet ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet. Avdelingens oppgaver omfatter blant annet analyser og vurderinger av investeringsstrategien for de to fondene, oppfølging av den operative forvaltningen og arbeid med rammeverket for ansvarlig forvaltning. Avdelingen har også ansvaret for statsgjeldforvaltningen.


Søknadsfrist for engasjementene er 10. februar 2019.


Studentene bes prioritere hvilken avdeling de ønsker å jobbe i. Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).


Dersom du har spørsmål til engasjementene kan du kontakte:

- Merethe Eriksrud Lund, rådgiver i Økonomiavdelingen, tlf. 22 24 45 02, epost: merethe.eriksrud.lund@fin.dep.no

- Julie Johnsen, rådgiver i Skatteøkonomisk avdeling, tlf. 22 24 44 57, e-post: Julie.Johnsen@fin.dep.no

- Iver Berge Vikøren, rådgiver i Avdeling for formuesforvaltning, tlf. 22 24 45 17, e-post: iver-berge.vikoren@fin.dep.no